ПРИЕМ и ОТПИСВАНЕ

I. ПРИЕМ

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:

1.Заявление за прием  – заявление прием 2024г.

2.Копие от акта за раждане на детето

3.Служебна бележка от работодателя удостоверяваща трудова заетост

4.За безработни родители – документ за регистрация от Бюрото по труда

 

 

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ:

 

1.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.

2.Отрицателен резултат от васерман на един от родителите/за ясла/.

3.Копие на имунизационния паспорт на детето

4.Профилактичен преглед от личен лекар нанесен в профилактична карта

5.Нов амбулаторен картон – надписан

6.Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно
болни, три дни преди постъпване на детето в ДГ

 

Прием-на-децата

 

 

II. ОТПИСВАНЕ на деца завършили подготвителна група

На децата, на които им предстои постъпване в първи клас се издава Удостоверение за завършена подготвителна група.

Условия за издаване на удостоверение за завършване

 

НАРЕДБА № 3 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца